Scroll Top

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdrachten en alle door WS Mediation gedane aanbiedingen die ten doel hebben het verlenen van diensten door WS Mediation, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Definities

 • Met Opdrachtgever wordt bedoeld: de wederpartij van WS Mediation bij een Mediationovereenkomst.
 • Met Partijen wordt bedoeld: de natuurlijke of rechtspersonen die een conflict hebben en dat met mediation door WS Mediation willen oplossen.
 • Met Diensten wordt bedoeld: het begeleiden van een mediation-traject, conflictbemiddeling.
 • Met Honorarium wordt bedoeld: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die WS Mediation voor uitvoering van de Mediationovereenkomst met de Opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden gelden.
 • Met MfN wordt bedoeld: Mediators federatie Nederland.
 • Met Mediationovereenkomst wordt bedoeld: de tussen Opdrachtgever en WS Mediation gesloten overeenkomst betreffende de door WS Mediation te leveren Diensten.

 

 1. Toepasselijkheid

Op alle door WS Mediation uitgevoerde mediations zijn van toepassing:

 • Het MfN-Mediationreglement in de bij aanvang van de mediation geldende versie
 • De gedragsregels voor de MfN mediator, zoals bij aanvang van de mediation aan de betrokkenen ter beschikking is gesteld, fysiek dan wel digitaal.

 

 1. Mediationovereenkomst
 • Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van de Opdrachtgever, c.q. door het ondertekenen van de Mediationovereenkomst wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden de in de Mediationovereenkomst van toepassing verklaarde voorwaarden van kracht.
 • De aanvaarde opdracht leidt voor WS Mediation tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.

 

 1. Declaratie
 • De Opdrachtgever is aan WS Mediation voor de dienstverlening een Honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW, tenzij anders is overeengekomen.
 • Het Honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
 • De verrichte werkzaamheden en door Opdrachtgever te betalen kosten worden 2-wekelijks (per de 1e en de 15e van iedere kalendermaand) aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
  Als tijdige betaling uitblijft ontvangt Opdrachtgever een betalingsherinnering  waarin hem opnieuw een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Als betaling nog steeds uitblijft is WS Mediation gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten over het nog verschuldigde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. WS Mediation kan ten voordele van Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • WS Mediation is gerechtigd om aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het einde van de betrokkenheid verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiten van ieder aansprakelijkheid van WS Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 • Indien één van de Partijen een (mediation) sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en worden het Honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid 
 • Iedere aansprakelijkheid van WS Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak dan ook.
 • WS Mediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. WS Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. WS Mediation    is door de Opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derde worden gedongen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens WS Mediation indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 • De Opdrachtgever vrijwaart WS Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid en opzettelijke misdraging van WS Mediation.
 • WS Mediation is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan is door het al dan niet opzettelijk niet aanleveren, het niet correct aanleveren of het incompleet aanleveren van relevante gegevens en informatie door Partijen en/of Opdrachtgever aan WS Mediation.
 • WS Mediation is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het al dan niet opzettelijk niet aanleveren, het niet correct aanleveren of het incompleet aanleveren van relevante gegevens en informatie door mediators die WS Mediation inschakelen voor de financiële en fiscale afhandeling van een echtscheiding waarvoor zij als mediator optreden.

 

 1. Beëindiging van de Mediationovereenkomst 
 • Zowel de Opdrachtgever als WS Mediation is bevoegd de Mediationovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. WS Mediation heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 • Indien Opdrachtgever of WS Mediation in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de Mediationovereenkomst van rechtswege zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. WS Mediation behoudt het recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en kosten (desnoods uit faillissement).

 

 1. Toepasselijk recht 
 • Op de rechtsverhouding tussen WS Mediation en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van de Mediationovereenkomst niet door middel van overleg tussen Partijen kan worden geregeld, zullen Partijen, alvorens zicht tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door midden van mediation.
 • Indien de opdracht een mediation betreft, dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de MfN. Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter bevoegd.