Scroll Top

Privacy statement

Privacyverklaring WS Mediation

Gevestigd: Rietzangerweg 34
                1111 VL  Diemen

WS Mediation respecteert uw privacy. Wij doen er alles aan om deze te beschermen. In dit document leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens wij vastleggen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer
06-52123 253 of per mail naar info@WS-Mediation.nl.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

 

WS Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Zodra u WS Mediation een opdracht verstrekt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens en die van de andere partij(en) in uw zaak. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals naam, adres, legitimatiegegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verzamelen en verwerken wij alle persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van mediation kan het daarbij ook om gevoelige en/of bijzonder persoonsgegevens gaan. Tijdens de mediation kan het voorkomen dat aanvullende persoonlijke gegevens gevraagd worden die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Er zal u altijd om toestemming gevraagd worden voor het verzamelen en verwerken van de benodigde persoonsgegevens. Indien u de toestemming niet verleent kan de opdracht mogelijk niet uitgevoerd worden.

 

2. Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. WS Mediation maakt voor haar boekhouding gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd door een verwerkersovereenkomst.

 

3. Gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Nadere informatie over het gebruik van cookies leest u in ons cookiestatement.

 

4. Contact

Indien u contact met ons opneemt per e-mail of telefonisch dan verwerken wij uw gegevens. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

 

5. Contactformulier en nieuwsbrief

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, worden de persoonsgegevens direct via een e-mail aan ons gestuurd. Uw persoonsgegevens worden hierbij niet op onze server opgeslagen. Wanneer u expliciet toestemming heeft gegeven voor de aanmelding bij onze nieuwsbrief, ontvangt u deze zolang u niet meld dit niet langer op prijs te stellen. U kunt dit per
e-mail kenbaar aan ons maken.

 

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Op de eerste plaats heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Daarnaast beschikt u over de volgende, aanvullende rechten:

  1. Recht op inzage: u mag te allen tijde een overzicht vragen van de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken. Dit verstrekken wij kosteloos.
  2. Recht op correctie: indien u meent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Uiteraard stellen wij dit zeer op prijs, omdat wij ons werk alleen goed kunnen doen wanneer uw gegevens correct zijn.
  3. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid)
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
  6. Indien wij van derde partijen persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Deze website heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens WS Mediation van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en versleuteld op onze server en zijn alleen toegankelijk vanaf bepaalde IP-adressen. Tevens beschikt deze website over SSL-beveiliging en certificaten, waardoor uw persoonsgegevens tussen de server en uw internet browser optimaal beveiligd zijn.

8. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze website te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Mediation-dossier

Wij bewaren het mediation-dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit.

 

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

10. Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website verandert. Deze versie van de privacyverklaring is gedateerd en genummerd onderaan het document. Als er wijzigingen worden aangebracht krijgt gewijzigde document de datum van publicatie. De nieuwe privacyverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie op onze website.

Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, kunt u contact met ons op te nemen door middel van de contactpagina op deze website.