Scroll Top

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan
Waarom is een ouderschapsplan zo belangrijk?

Duidelijkheid is heel belangrijk voor kinderen tijdens en na een scheiding. De zekerheid van het gezin zoals het was valt weg. In veel gevallen zijn papa en mama boos op elkaar of heel verdrietig.

De situatie wordt totaal anders dan eerst en er moet gezocht worden naar nieuwe structuur die niet alleen praktisch haalbaar is maar vooral één waar de kinderen zich goed bij voelen. Vaak voelen kinderen niet meer de geborgenheid die zij voorheen voelden. Allerlei zaken die vanzelfsprekend waren, zijn dat opeens niet meer. Met een goed ouderschapsplan moet de nieuwe structuur zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Als u een goed, compleet en duurzaam plan wilt opstellen dan kunt u daarvoor bij WS Mediation terecht.

hh

Het plan

In een ouderschapsplan is het van groot belang dat zaken helder zijn vastgelegd zodat er over de bedoeling geen misverstanden kunnen bestaan.

Er zijn tal van zaken waarover afspraken gemaakt dienen te worden en die vastgelegd moeten worden in het ouderschapsplan. Een aantal zaken zet ik hier voor u op een rij maar het is uiteraard mogelijk zaken toe te voegen.

Er zijn veel andere mensen die belangrijk zijn voor de kinderen zoals grootouders, andere familieleden en vrienden. Het is goed daar bij stil te staan.
dd

Belangrijke punten

Belangrijke punten in het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen:

 • De afspraken over de omgangsregels.
 • Bij wie staat het kind straks ingeschreven in de Basisregistratie personen?
 • Welke spullen heeft het kind op welk adres?
 • Hoe gaat het kind tussen de adressen van u beiden heen en weer reizen?
 • Wat wordt afgesproken over feestdagen en vakanties?
 • Hoe gaat u om met belangrijke gebeurtenissen voor het kind (afzwemmen, ouderavonden e.d.)
 • Hoe gaat u elkaar informeren en hoe gaat overleg plaatsvinden?
 • Hoe wordt de dagelijkse verzorging van het kind geregeld en wie doet wat?
 • Hoe gaat u beslissingen nemen over de toekomst (bijv. schoolkeuze)?
 • Blijft u bij elkaar in de buurt wonen, wat spreekt u daarover af?
 • Welke opvoedregels worden gehanteerd?
 • Hoe worden de financiën geregeld?
 • Hoe gaat u om met medische verzorging?
 • Hoe regelt u het als één van beide een nieuwe partner krijgt?
 • Op welke wijze is het kind betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Maatwerk bij het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan opstellen is maatwerk. Er zijn veel zaken waarover nagedacht dient te worden en waarover heldere afspraken moeten worden gemaakt. Overigens is het goed mogelijk dat tijdens de gesprekken nog tal van andere punten naar voren komen waarover u afspraken wilt maken. Te denken valt aan contact met andere familieleden zoals opa’s en oma’s, die vaak een belangrijke rol in het leven van het kind spelen, verjaardagen, vrijetijdsbestedingen enz. In de mediation spreken we alles door en bepaalt u samen wat u belangrijke zaken vindt om vast te leggen.

Financiën

Ouders hebben een onderhoudsplicht naar hun kinderen. Tot de leeftijd van 21 wordt een kind geacht behoeftig te zijn en dragen beide ouders in principe bij naar draagkracht.

Als Familiemediator zorg ik voor een correcte berekening en verwerking van uw gegevens volgens de daarvoor geldende normen (Tremanormen). De daarover te maken afspraken maken een belangrijk deel uit van het Ouderschapsplan.

Indien een kind 18 jaar is dan dienen de afspraken met het kind zelf gemaakt te worden. Deze afspraken dienen door het kind zelf ondertekend te worden. Het kan dan zelfs voorkomen dat het kind aansluit bij één van de mediation gesprekken. Uiteraard wordt de hele gang van zaken met u overlegd en afgestemd.

Als mensen conflicten niet samen kunnen oplossen verhardt vrijwel altijd de toon. Men is niet meer in staat de zaak in een ander perspectief te zien.

Emoties

Het opstellen van een ouderschapsplan kan zeer emotioneel zijn, zeker als bij één van beide al een nieuwe partner in het spel is. Het is aan mij als mediator om samen met de cliënten ervoor te zorgen dat zaken op een gestructureerde wijze worden behandeld, met voldoende aandacht voor de emoties. Het belang van het kind dient ten alle tijden voorop te staan. Een ouderschapsplan is van groot belang voor het welzijn van zowel de kinderen als de ouders. Voor ouders geldt dat het veel rust kan geven als zij duidelijkheid hebben over de aanpak in de nieuwe situatie. Voor kinderen geldt dat een goed ouderschapsplan en de uitvoering daarvan veiligheid kan bieden; zij weten immers waar zij aan toe zijn. Uiteindelijk zijn scheidingen nog altijd heel lastig en pijnlijk voor kinderen maar met een goed en helder ouderschapsplan kan dit worden beperkt.

Situaties kunnen enorm verschillen

In het bovenstaande ga uit van de situatie ouders met hun eigen kinderen. Uiteraard kan de situatie complexer zijn. Misschien betreft de scheiding een samengesteld gezin. Of mogelijk speelden er nog andere zaken die een scheiding extra complex maken. Het gaat te ver om hier alle diverse mogelijkheden te benoemen.

Wilt u een ouderschapsplan opstellen en twijfelt u of mediation daarbij zinvol kan zijn? Neem dan gerust contact op met WS Mediation. Wij zullen dan in een gratis en vrijblijvend intakegesprek kijken of ik u kan helpen.

Mocht er meer expertise nodig zijn dan kan ik u altijd doorverwijzen. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om aanvullende expertise tijdens een traject in te schakelen.

Meer weten over het ouderschapsplan?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl